chơi xổ số trực tuyến kto

 

Theo Điều 7 Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:Thẩm quyền tổ chức các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ các cấp1. Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp cơ sở do cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức trong phạm vi đơn vị và được tổ chức định kỳ hàng năm.2. Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố định kỳ 02 (hai) năm một lần.3. Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp khu vực, cấp toàn quốc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức định kỳ 02 (hai) năm một lần.4. Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ khác: Ngoài các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp có thể tổ chức các cuộc thi không theo định kỳ.Theo đó, những cuộc thi thể dục thể thao được chia thành 04 loại và căn cứ theo từng loại để xác định người có thẩm quyền tổ chức những cuộc thi đó, cụ thể:– Các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp cơ sở do cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức trong phạm vi đơn vị và được tổ chức định kỳ hàng năm.– Các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố định kỳ 02 (hai) năm một lần.– Các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp khu vực, cấp toàn quốc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức định kỳ 02 (hai) năm một lần.– Các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ khác: Ngoài các cuộc thi thể dục thể thao nêu trên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp có thể tổ chức các cuộc thi không theo định kỳ.Ai có quyền tổ chức những cuộc thi thể dục thể thao? (Hình từ Internet)Theo Điều 4 Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:Mục đích tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ1. Thực hiện chủ trương giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng thị trường lao động và phát triển xã hội.2. Phát triển phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm xây dựng nếp sống, phong cách ứng xử văn hóa, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên.3. Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ thưởng thức nghệ thuật học sinh, sinh viên và khả năng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.4. Góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.5. Tổ chức các cuộc thi nhằm tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, sắc xuất trong lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ.Theo đó, tổ chức những cuộc thi thể dục thể thao nhằm mục đích sau đây:– Thực hiện chủ trương giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng thị trường lao động và phát triển xã hội.– Phát triển phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm xây dựng nếp sống, phong cách ứng xử văn hóa, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên.– Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ thưởng thức nghệ thuật học sinh, sinh viên và khả năng tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.– Góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.– Tổ chức các cuộc thi nhằm tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, sắc xuất trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ.Theo Điều 8 Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:Kinh phí tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ1. Kinh phí tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp cơ sở do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cân đối, bố trí trong kinh phí hoạt động hằng năm.2. Kinh phí tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh do Sở Lao động – Thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.3. Kinh phí các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp khu vực và cấp toàn quốc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định và được bố trí trong dự toán chi ngân sách năm.4. Đơn vị tổ chức cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ có thể huy động các nguồn xã hội hóa, hợp pháp để tổ chức cuộc thi.5. Việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ được thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.Theo đó, kinh phí tổ chức những cuộc thi thể dục thể thao các cấp được lấy từ nguồn sau:– Kinh phí tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp cơ sở do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cân đối, bố trí trong kinh phí hoạt động hằng năm.– Kinh phí các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh do Sở Lao động – Thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.– Kinh phí các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp khu vực và cấp toàn quốc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định và được bố trí trong dự toán chi ngân sách năm.Lưu ý:– Đơn vị tổ chức cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ có thể huy động các nguồn xã hội hóa, hợp pháp để tổ chức cuộc thi.– Việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ được thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

© Copyright 2023 | Nhà cái uy tín | Email:[email protected]